Offerte

In de offerte van The Cake Lady worden tenminste de volgende aspecten geregeld:

 • Een beschrijving van de te leveren dienst/product, inclusief eventueel benodigde huurmaterialen,
 • Alle aanbiedingen/offertes van The Cake Lady zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Prijsafspraken (aanbiedingen/ offertes) van The Cake Lady hetzij mondeling hetzij schriftelijk afgesproken, zijn inclusief BTW. Indien anders aangegeven kunnen prijsafspraken exclusief BTW zijn.

Bezorging vanuit onze keuken

 • Voor de bezorging vanuit onze keuken brengen wij in Almere minimaal € 5, – in rekening.
 • Voor bezorging buiten Almere gaan wij uit van € 0,40 (incl. BTW) per gereden kilometer (heen en terug) met een minimumtarief van € 5,-.
 • Wij bezorgen iedere dag tussen 10.00 – 14.00 en 16.00 – 19.00 uur (altijd in over leg)
 • Op zon – en feestdagen in overleg.

Bestelling

 • Bij een bestelling ter waarde van meer dan € 100,00 inclusief BTW ontvangt u altijd een schriftelijke offerte. De leveringsvoorwaarden van The Cake Lady zijn automatisch geldig bij deze offerte.
 • Deze dienen voor akkoord te worden ondertekend en binnen 1 week te worden geretourneerd.
 • Een door de klant voor akkoord ondertekende offerte en /of leveringsvoorwaarden geldt als een bestelorder.
 • Minimaal 2 weken voor de afleveringsdatum ontvangt u een factuur, waarbij de betalingsafspraken van The Cake Lady van toepassing zijn.

Levering

 • Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering van bestelde producten plaats op de locatie van bestelling en op het in de orderbevestiging of anderszins overeengekomen tijdstip/locatie .
 • Bij de uitgifte van bestelde producten wordt een door de klant/opdrachtgever te tekenen afleverbon door The Cake Lady toegevoegd, tenzij de waarde en/of de aard van het product dit niet vereist dan wel met de klant/opdrachtgever terzake anders is afgesproken.

Bediening

Wilt u bij de Tea Party of bij het buffet, bediening , dan wordt het eindbedrag verhoogd met € 29,50 inclusief B .T.W. per bedieningslid per uur, met een minimum van 1.5 uur.

Verplichtingen Klant/ Opdrachtgever

 1. Door The Cake Lady aan klant/ opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen , tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van The Cake Lady en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
 2. Klant/ opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader/moeder beheren.
 3. Klant/ opdrachtgever zal schade aan door The Cake Lady ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
 4. Klant/ opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

 

Aansprakelijkheid

 • U bent verantwoordelijk voor deze materialen voor de periode dat de materialen bij u aanwezig zijn.
 • Deze voorwaarden gelden ook indien u andere materialen bij ons huurt.
 • Bij breuk of vermissing brengen wij u de vervangingswaarde in rekening, of wij houden die waarde van het borgbedrag af.
 • The Cake Lady betracht de uiterste zorgvuldigheid en houdt zich aan de wettelijk gestelde hygiënecodes tijdens de bereiding.
 • Ondanks dat blijft het echter altijd mogelijk, juist omdat The Cake Lady werkt met verse producten dat een graatje, botje of pitje in één van de gerechten is achtergebleven.
 • Als klant/ opdrachtgever dient u daar te allen tijde rekening mee te houden.
 • Het Suikerhuisje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door de klant/ opdrachtgever, door de deelnemers aan de bijeenkomst en/of door derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van The Cake Lady of van één van haar medewerkers.

Betalingen

 • Bij orders tot € 50,00 is het mogelijk om bij aflevering contant te betalen en/- of te pinnen.
 • Bij orders hoger dan € 200,00 dient 100 % van het factuurbedrag 1 week voor afleveringsdatum betaald te zijn. Dit kan middels een bankoverschrijving op rekeningnummer NL66INGB0008510582 (ING Bank) onder vermelding van ‘Factuurnummer’ zoals aangegeven op de factuur of contant 1 week voor de datum van levering.
 • Betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum door The Cake Lady te zijn ontvangen.
 • Bij niet tijdige betaling is klant/ opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente.
 • Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.
 • The Cake Lady mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 • Alle kosten die voor The Cake Lady verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan The Cake Lady verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt.
 • Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door The Cake Lady is erkend dan we l in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 • Huur en Borg wordt bij aflevering betaald (alleen bij gehuurde materialen).
 • Borg wordt bij correcte retourzending van de materialen verrekend. (Boven het gehuurde materiaal wordt een borg berekend gelijk van minimaal € 70,-).
 • Borg wordt binnen 1 week na retourzending van de materialen op de rekening van de klant/ opdrachtgever.

Annulering

 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever binnen 48 uur (2 werkdagen) vóór de datum van levering, wordt 100% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant.
 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever binnen 7 tot 2 werkdagen) vóór de datum van levering, wordt 75% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant.
 • Bij annulering door klant/ opdrachtgever 7 werkdagen vóór de datum van levering, wordt 25% van het overeengekomen bedrag gefactureerd naar de klant.
 • Een annulering staat wettelijk vast indien deze aangetekend door ons is ontvangen of persoonlijk bij ons is afgegeven en door ons is bevestigd.

Vermeerderen of verminderen van het aantal personen

 • U kunt nog tot 5 dagen vóór de datum van levering het aantal personen verminderen met uiterlijk 20% van het aantal wat eerder met u is afgesproken. Voorbeeld: indien u voor 50 personen heeft besteld, kunnen dat er nooit minder dan 40 worden.
 • U kunt nog tot 3 dagen vóór de datum van levering het aantal personen vermeerderen of gerechten bijbestellen.
 • The Cake Lady kan daaraan voldoen – mits u dat uiterlijk voor 15.00 uur meldt en als het afgesproken menu kan worden bijgemaakt; anders draagt The Cake Lady zorg voor een alternatieve aanvulling.

Algemeen

 • Op alle brochures zijn prijswijzigingen voorbehouden en is ‘indien voorradig’ van toepassing.
 • Zetfouten voorbehouden.
  · Telefonisch zijn we tussen 10.00 en 15 .00 uur bereikbaar.
  · Voor vragen kunt u zich wenden tot:
  The Cake Lady : Nancy Magied- Amajjar
  · Mobiel: 06 – 41730326
  · e – mail: info@the-cakelady.nl
  · website www.the-cakelady.nl

Algemene Voorwaarden van The Cake Lady gevestigd aan de Malachietstraat 87 te Almere geregistreerd bij de KvK van Almere onder nummer: 72112549
BTW nummer: NL203.791.381.B.0.4
ING rekeningnummer: NL66INGB0008510582